Woningzoekende jongeren zelf op zoek naar kansen voor woningbouw in Akkrum-Nes

In een drukbezochte Doarpskeamer werd door schetsschuit voor jongeren nagedacht over toekomstige ruimtelijke ontwikkelingen in Akkrum-Nes. Waar is plek voor woningen? Want dat er nood is aan woonruimte, dat is wel duidelijk.

 

Schetsend in gesprek

Er moesten stoelen worden bijgezet om alle deelnemers een plaats te bieden bij de schetsschuit die op woensdag 3 april speciaal voor jongeren uit Akkrum-Nes werd georganiseerd in de Doarpskeamer aan de Lange Miente in Akkrum. Onder leiding van professionele tekenaars ging een aantal jonge bewoners van Akkrum-Nes met elkaar in gesprek over de toekomst van de dorpen. Waar zien zij kansen voor woningbouw? Van de gesprekken wordt er door de tekenaars live een schets gemaakt op grote plattegronden van het dorp. Al schetsend komen de ideeën tot leven.

 

 -img5814


Gemeente geïnteresseerd

"Tijdens deze editie was het de bedoeling specifiek stil te staan bij de kansen voor woningbouw binnen de bebouwde kom van de dorpen, omdat woningbouw hier sneller te realiseren is.", licht dagvoorzitter Abel Kleefstra, tevens bestuurslid van Plaastelijk Belang Akkrum-Nes, toe. Net als de eerdere editie van deze ontwerpsessie, de schetsschuit die in mei 2023 werd georganiseerd door de initiatiefgroep Romte Akkrum-Nes, krijgt het initiatief ruime belangstelling van de gemeente Heerenveen. Diverse medewerkers van de gemeente sloten als toehoorder aan om te kijken hoe dit initiatief in zijn werk gaat. Bovendien waren er ook twee medewerkers van woningcorporatie Elkien aanwezig.

 

Inbreiden ten koste van wat?

Tijdens de bijeenkomst is eerst nadrukkelijk stilgestaan bij de kwaliteiten en de kracht van Akkrum-Nes. Welke mooie plekken in Akkrum-Nes mogen absoluut niet verloren gaan in de zoektocht naar mogelijke plaatsen voor woningbouw? Unaniem werd vastgesteld dat Coopersburg en Welgelegen echt bewaard moeten blijven, “maar,” zo kwam bij één van de tafels ter sprake, “waarom komen die woningen niet beschikbaar voor jongeren?”

Andere plekken die voor discussie zorgden waren: Hylkema’s Pôle. “Dit is echt een mooi stukje Akkrum”, aldus een van de deelnemers. “Zonde dat we daar geen woningen neerbouwen”, aldus haar tafelgenoot.

Waar de deelnemers het met elkaar eens waren is dat er kansen liggen voor het creëren van ruimte voor woningbouw, wanneer je de sportfaciliteiten van Akkrum-Nes bundelt. De plekken die dan vrijkomen zijn zeer geschikt en hebben een goede ligging om woningen te realiseren, aldus de jongeren.

 

 

 

 

img5809


Woningnood

Deelnemers aan de jongerenschetsschuit Piter Vellinga (22) en Jelte Jan Steensma (21) zijn enthousiast over het initiatief. “Sa kinne wy sels sjen wat der moochlik is.”, aldus Vellinga. “Der lizze moaie kânsen foar de bou fan wenten yn ús doarp, it wurdt tiid dat der aksje komt”, vult Steensma aan.

Beide mannen zijn klaar met opleiding en al aan het werk. “Dit is no wol it momint dast op dysels wenje wolst. No wenje ik by ús heit en mem. En begryp my net ferkeard, ik haw it dêr goed, mar it is net ideaal”, aldus Vellinga.

Beide jonge mannen staan ingeschreven bij de website www.frieslandhuurt.nl, maar komen nog niet in aanmerking voor een huurwoning. “Ik bin opgroeid yn Akkrum en ik fiel my thús in dit doarp wêr siz mar alles is. Ik soe wol hiel graach yn Akkrum wenjen bliuwe wolle”, zegt Steensma die bij het uitgaan van de schetsschuit haastig de Doarpskeamer verlaat. “Wy moatte nei it fuotbaljen, Hearrenfean spylet.”

 

Vervolg

Net als van de vorige 'grote' schetsschuit wordt ook hiervan een verslag gemaakt. "Dat zal worden aangeboden aan het gemeentebestuur. We hopen dat het lukt om tempo te maken met het bouwen van woningen voor onze jongeren", aldus een gedreven Kleefstra.

De initiatiefgroep Romte Akkrum-Nes laat weten dat de schetsschuit deze weken ook op de agenda van de gemeentepolitiek staat. Voorzitter van Romte Akkrum-Nes Zwier Kroese: “We zijn blij dat de gemeente het nu ook oppakt en dat we samen verder optrekken om de ruimtelijke opgaven van Akkrum-Nes gestalte te geven.” Op donderdag 11 april aanstaande staat het voorstel op de agenda van de raadscommissie.

 

img5813