Ieder dorp, iedere wijk en iedere buurt is uniek. Ze zien er anders uit en hebben een eigen karakter. Prioriteiten op het gebied van leefbaarheid en veiligheid verschillen daardoor. De politie en gemeente hebben een verantwoordelijkheid op het gebied van veiligheid en leefbaarheid. Maar buurtbewoners net zo goed. Elkaar kennen (en gekend worden), elkaar weten te vinden en aanspreken op ongewenst gedrag is erg belangrijk. Buurtpreventie kan een instrument zijn om uw buurt leefbaar en veilig te maken én te houden.


Wat is buurtpreventie?

Een vorm van toezicht door bewoners in de eigen buurt, opgestart door de bewoners zelf en vanuit een gevoel zelf mede verantwoordelijk te zijn voor de veiligheid in de wijk. Het is beslist geen burgerwacht of een organisatievorm waarbij bewoners zelf het heft in handen nemen. Buurtpreventie vindt altijd plaats in samenwerking met de politie, gemeente en andere partners, zoals bv de woningbouwcorporatie. Juist het actief zijn in dit netwerk versterkt de kracht van buurtpreventie.


Waarom buurtpreventie?

Buurtpreventie kan een bijdrage leveren aan het terugdringen van overlast, vernielingen en andere incidenten zoals woninginbraken of overvallen. Maar belangrijk is ook dat buurtpreventie vooral bijdraagt aan een hoger veiligheidsgevoel in een wijk. Ook al is er qua objectieve cijfers dus “niks” aan de hand, dan kan buurtpreventie wel degelijk nut hebben. Daarbij levert buurtpreventie een belangrijke bijdrage aan het sociale aspect in de wijk. Buurtbewoners die samen aan de slag gaan, extra oren en ogen hebben voor de wijk en zo meer betrokkenheid hebben bij hun eigen leefomgeving. In wijken waar buurtpreventie actief is, is de sociale controle flink gegroeid, waardoor het voor inbrekers lastiger wordt om ongezien en ongestoord hun gang te gaan. Daarnaast voelen mensen zich prettiger in hun wijk, omdat ze weten dat er meer aandacht voor elkaar is.  Er is ook aandacht voor sociale aspecten in een wijk, zoals vereenzaming en armoede.

Waarvoor buurtpreventie?

Buurtpreventie is niet alleen bedoeld om woninginbraken of overvallen te voorkomen. Juist niet. Buurtpreventie kan worden ingezet voor een breed scala van onderwerpen. 

U kunt denken aan:

 • terugdringen van objectieve veiligheid/criminaliteit, zoals woninginbraken, vernielingen en baldadigheid
 • melden van onvolkomenheden in woonomgeving, zoals defecte verlichting, graffiti en zwerfafval
 • verminderen overlast jeugd en verbeteren contact tussen mensen van verschillende leeftijden en achtergronden
 • aandacht voor sociale aspecten in een wijk, zoals vereenzaming en armoede
 • verkeersveiligheid, bijvoorbeeld fietsverlichting of acties in 30km zones

Het team werkt nauw samen met andere organisaties die ook in de buurt werkzaam zijn, zoals de gemeente, de politie, Plaatselijk Belang en het welzijnswerk.
 
Tips tegen woninginbraak 

 • Laat nooit sleutels in het slot zitten.
 • Doe altijd de deuren op slot, ook al ben je maar even weg. 
 • Draai de voordeur op het nachtslot als je weggaat.
 •  Plaats geen losliggende ladders rondom je huis. 
 • Containers worden als klimmateriaal gebruikt. Plaats deze dus niet vlakbij daken of iets dergelijks. 
 • Laat geen ramen openstaan als je weggaat. 
 • Doe het hefboompje van ramen altijd op slot. 
 • Fietsen die buiten of in een niet-afgesloten ruimte staan altijd op slot doen.