Historie en oprichting Plaatselijk Belang Akkrum Nes

2 Mei 1950, des avonds half acht

 

Op initiatief van een aantal ingezetenen van Akkrum werd op dinsdag 2 Mei 1950 een vergadering belegd ter bespreking van een eventuele oprichting van een vereniging van plaatselijk belang. Aan de uitnodiging tot bijwoning van deze vergadering werd door 45 ingezetenen van Akkrum gehoor gegeven. Op verzoek van de initiatiefnemers werd de vergadering geleid door de heer E.W. de Jong, veearts, alhier, die niet tot hen behoorde, maar op grond van de belangrijkheid van deze vergadering voor het dorp Akkrum, aan het verzoek had voldaan. Aan de bekwame leiding is het voor een groot deel te danken, dat de vergadering een goed resultaat gaf. Na de opening door de voorzitter, waarbij hij zijn voldoening uitsprak voor de betrekkelijk ruime opkomst, werd door hem een uiteenzetting gegeven van het doel van de te oprichten vereniging van plaatselijk belang. Uit de vergadering kwam naar voren, dat de onmiddellijke beweegreden tot het bijeenroepen van deze vergadering was gelegen in de moeilijkheden welke zich de laatste jaren voordeden met de bestrekking tot het organiseren van de jaarlijkse volksvermaken, welke voor de oorlog werden georganiseerd door een comité voor volksvermaken, doch na de oorlog door de vereniging Oranje Nationaal. Naar aanleiding daarvan werd door de voorzitter herhaaldelijk er op gewezen dat het eventueel organiseren van de jaarlijkse volksvermaken slechts een klein onderdeel van het werk van een vereniging van Plaatselijk Belang kan zijn. Voorts werd er nog op gewezen dat het jammer was, dat niet alle ingezetenen van Akkrum waren opgeroepen tot bijwoning van deze vergadering en dat niet alle groepen en richtingen op de vergadering waren vertegenwoordigd. De voorzitter deelde dit gevoelen; het was hem echter niet bekend geweest.

Ongetwijfeld zou echter, indien op deze vergadering tot oprichting van een vereniging van plaatselijk belang zou worden overgegaan, door het bestuur daarvan getracht worden dit verzuim te herstellen. Met algemene stemmen werd het voorstel van de voorzitter om een vereniging van plaatselijk belang op te richten aangenomen, waarmede de oprichting een feit was geworden. Bijna alle aanwezigen gaven zich als lid van de nieuwe vereniging op. Bij de vervolgens gehouden stemming werden tot de leden van het bestuur gekozen de heeren: F. Kuipers, Geertsma, W. Oost, W. Vellinga en Zonneveld, die onderling de verdeling van de functies zouden regelen. Hierna verzochten nog twee bestuursleden van de vereniging Oranje Nationaal, die, hoewel niet uitgenodigd, toch ter vergadering aanwezig en welkom waren, om een onderhoud met het bestuur van de opgerichte vereniging, in het bijzonder een bespreking te houden over de jaarlijkse Volksvermaken. Er werd toegezegd, dat dit onderhoud spoedig zou kunnen plaats hebben. Tot slot dankte de voorzitter de aanwezigen voor hun opkomst en hun medewerking. Gelezen en goedgekeurd in de vergadering van leden gehouden op den voorzitter.